Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Administrator danych osobowych

1.1 Administratorem Państwa danych osobowych będzie Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku, przy ul. Jana Pawła II 1

1.2 Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

1.2.1 listownie: ul. Jana Pawła II 1 ,76-200 Słupsk

1.2.2 za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@girm.gov.pl

2. Inspektor ochrony danych

2.1 Inspektorem Ochrony Danych [IOD] jest Kariota Blicharska. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@girm.gov.pl

 3. Cele i podstawy przetwarzania

3.1 Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z:

3.1.1 realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c RODO]

3.1.2 wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi [art. 6 ust. 1 lit. e RODO]

4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego Państwa wniosek przekazał.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń korespondencji oraz inne podmioty, z którymi Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego zawarł umowy o współpracy.

5. Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie przez czas określony w przepisach oraz ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

6. Prawa osób, których dane dotyczą

6.1 Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

6.1.1 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

6.1.2 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej

6.1.3 prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

6.1.4 prawo wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

7. Obowiązek podania danych

Podanie przez Państwa danych jest niezbędne do załatwienia sprawy, wynika to bezpośrednio z przepisów Ustawy o rybołówstwie morskim z dnia 19 grudnia 2014r. wraz z późniejszymi zmianami oraz innych przepisów prawa.