Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego.

Opłaty:

Opłata w wysokości 100 zł za wydanie specjalnego zezwolenia połowowego.
Opłata w wysokości 50 zł za zmianę specjalnego zezwolenia połowowego.

Miejsce złożenia:

Głowny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku
ul. Jana Pawła II nr 1, 76-200 Słupsk

W/w opłaty należy wnosić na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Jednostka odpowiedzialna za obsługę opłat jest:

Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57
00-056 Warszawa
tel.: 22 443 09 00, 22 443 09 0
1


Termin odpowiedzi:

Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego składa się do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, na który ma zostać wydane specjalne zezwolenie połowowe.

Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego składa się za pośrednictwem Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego, właściwego dla portu macierzystego statku rybackiego.

Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego przesyła do  ministra właściwego do spraw rybołowstwa w terminie niezwłocznym,

Minister właściwy do spraw rybołowstwa określa corocznie w drodze rozporządzenia sposób i warunki wykorzystania ogólnej kwoty połowowej, dzięki któremu określa się kwotę połowową armatorowi na statek rybacki wpisaną w specjalnym zezwoleniu połowowym.

Tryb odwoławczy:

Wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (zob. art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Podstawa prawna:

Art. 41 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. 2020, poz. 277 ze zm) .

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku uruchomił nową stronę internetową. Jest ona dostępna pod adresem https://girm.gov.pl/