Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku

 Zarządzenie  Nr 1/2004

Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

 z dnia  1 lipca   2004 r.

w sprawie ustanowienia stałych obwodów ochronnych oraz szczegółowych warunków prowadzenia w nich połowów.

( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 52, poz. 954)

( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 88, poz. 1618)

 

zmienione:

1   Zarządzenie Nr 1/2013 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

      z dnia 5 kwietnia 2013 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2013. poz. 1454)

 

Na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 19 lutego  2004 r. o rybołówstwie  (Dz.U. Nr 62,  poz. 574) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się następujące stałe obwody ochronne:

1) w granicach wód portów morskich: Darłowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Łeba, Rowy, Ustka  – ograniczonych od strony morza promieniem długości 500 m, poprowadzonym ze wschodniej głowicy wejścia portowego;

2) w ujściach kanałów łączących z morzem jeziora: Bukowo i Jamno  – na akwenie wód morskich ograniczonym promieniem długości 500 m, poprowadzonym z punktu leżącego na środku linii łączącej oba brzegi ujścia kanału.

§ 2. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, w stałych obwodach ochronnych zabronione jest prowadzenie połowów organizmów morskich;       

 2. W stałych obwodach ochronnych, o których mowa w § 1 pkt 1, ustanowionych w granicach wód portów:

1)      Rowy;

2)      Dźwirzyno,

-  Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Słupsku może zezwolić, w drodze decyzji, na dokonywanie połowów węgorza sprzętem stawnym, w okresach wiosennego i jesiennego spływu tych ryb do morza.  

§ 3. Przepis w § 2 ust. 1 nie dotyczy wykonywania połowów w celach sportowo – rekreacyjnych, z tym że:

1)      w okresie od dnia 1 października  do dnia 31 grudnia w stałych obwodach ochronnych, o których mowa w § 1 pkt 1, zabrania się:

a)      prowadzenia połowów wędką:

-          w godzinach od 1700  do 700,

-          metodą spiningową,

b)      prowadzenia połowów przy użyciu wędki z linką zakończoną  więcej niż jednym przyponem oraz uzbrajania przyponu  w więcej niż jeden haczyk o jednym ostrzu.

2) 1 w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia niedozwolony jest połów ryb w stałym obwodzie ochronnym ustanowionym w granicach portu Kołobrzeg – od mostu kolejowego na wyspie Solnej do wysokości betonowych nabrzeży  PŻB.

§ 4. Tracą moc: zarządzenie Nr 1/2003 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Słupsku z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie ustanowienia stałych obwodów ochronnych oraz   zarządzenie Nr  2/2003  Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Słupsku z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustanowienia obwodów ochronnych na czas określony .

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 1 sierpnia 2004r..

 

Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego

                                                                   w  Słupsku

                                                                     Andrzej Krawczuk

 Zarządzenie  Nr 2/2004

Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

z dnia  1 lipca  2004 r.

w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich na morskich wodach wewnętrznych

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 52, poz. 955 )

(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 88, poz. 1619)

 

zmienione:

1 Zarządzenie Nr 1/2014 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Słupsku z dnia 7 kwietnia 2014 r.

( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz.1592 )

(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 1491 )

 

Na podstawie art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 19 lutego  2004 r. o rybołówstwie  (Dz.U. Nr 62, poz. 574) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ustanawia się wymiary ochronne dla następujących gatunków ryb:

1)  certy    ( Vimba vimba  L.)                              - 30 cm;

2)  dorsza  ( Gadus morhua  L.)                          - 38 cm;

3)  gładzicy  ( Pleuronectes platessa  L.)            - 25 cm;

4)  leszcza   (  Abramis brama L.)                        - 40 cm;

5)  łososia   (  Salmo salar     L.)                          - 60 cm;

6)  okonia   (  Perca fluviatilis  L.)                         - 17 cm;

7)  płoci   (  Rutilus rutilus   L.)                             - 20 cm;

8)      pstrąga tęczowego

 (  Oncorhynchus mykiss  Walb.)                         - 40 cm;

9)   sandacza  (  Stizostedion lucioperca   L.)      - 45 cm;

10)  sieji    Coregonus lavaretus  L.)                 - 40 cm;

11)  skarpia   (  Psetta maxima   L.)                     - 30 cm; 

12)   nagłada   (  Scophthalmus rhombus   L.)     - 30 cm;

13)  storni  (  Platichthys flesus   L.)                     - 25 cm;

14)  szczupaka  (  Esox lucius  L.)                        - 45 cm;

15)  śledzia   (  Clupea harengus  L.)                   - 16 cm;

16)  troci   (  Salmo trutta  L.)                               - 50 cm;

17) 1  węgorza   (   Anguilla anguilla  L.)              - 50 cm;

18)  zimnicy   Limanda limanda   L.)                  - 25 cm

-          na morskich wodach wewnętrznych, w granicach wód portów morskich:

 Darłowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Łeba, Rowy, Ustka.

 § 2. Ustanawia się okresy ochronne  dla następujących gatunków ryb:

1)  łososia (Salmo salar L.) - w terminie od 15 września do 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich: Darłowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Łeba, Rowy, Ustka;

2)  troci (Salmo trutta L.) - w terminie od 15 września do 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich: Darłowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Łeba, Rowy, Ustka;

3)   sandacza (Stizostedion lucioperca L.) - w terminie od 25 marca do 10 maja na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich; Darłowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg;

4)   sandacza (Stizostedion lucioperca L.) - w terminie od 10 kwietnia do 31 maja na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich: Łeba, Rowy, Ustka.

5)1 węgorz ( Anguilla anguilla L.) - w terminie od 15 czerwca do 15 lipca na obszarze morskich wód wewnętrznych w granicach portów morskich: Darłowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Łeba, Rowy, Ustka.

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 1 sierpnia 2004r.

 

Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego

                                                                   w  Słupsku

                                                                     Andrzej Krawczuk

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku uruchomił nową stronę internetową. Jest ona dostępna pod adresem https://girm.gov.pl/