Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Archiwum zakładowe OIRM w Słupsku.

Archiwum zakładowe gromadzi i przechowuje materiały archiwalne (kat.A) i dokumentację niearchiwalną (kat.B).
Do zakresu działań archiwum zakładowego należy:

- przejmowanie materiałów i dokumentów z terenowych inspektoratów,
- przechowywanie i zabezpieczanie przyjętych akt oraz prowadzenie ich ewidencji,
- udostępnianie akt osobom upoważnionym,
- przygotowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- inicjowanie komisyjnego brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia właściwego archiwum państwowego.