Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w SłupskuMini-informator dla osób uprawiających połowy rekreacyjne na wodach Pomorza Zachodniego.Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku

adres: ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk

nr pokoju: 711

w godzinach 7:30-15:30

nr  telefonu: (O-59) 842 44 57 wew.22

e-mail: polowy.rekreacyjne@girm.gov.plWykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej może być prowadzone na podstawie:

  1. dowodu uiszczonej opłaty przez osoby fizyczne na prowadzenie połowów z brzegu lub innych niż statek urządzeń pływających;

Opłaty:

  • 7,00 zł w przypadku tygodniowego okresu połowów;
  • 11,00 zł w przypadku miesięcznego okresu połowów;
  • 42,00 zł w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów.
  • 32,00 zł w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz.1832 i 2161)

OSOBA FIZYCZNA WYKONUJĄCA RYBOŁÓWSTWO REKREACYJNE JEST OBOWIĄZANA POSIADAĆ DOWÓD UISZCZENIA OPŁATY.

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego zgodnie z ustawą nie wydaje zezwoleń w formie "papierowej", uprawnienia do wędkowania na wodach morskich uzyskuje się przez dokonanie wpłaty na wskazane niżej konto.

Osoba fizyczna wykonująca rybołówstwo rekreacyjne powinna posiadać dokument tożsamości, zawierający jej imię, nazwisko i adres, dowód uiszczenia opłaty oraz w przypadku osób korzystających ze zniżek, dokument uprawniający do zniżki.

           Ważne: Okres ważności uprawnień biegnie od dnia wniesienia opłaty.

W/w opłaty należy wnosić na konto Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku na rachunek:

 

NBP O/Gdańsk

 60 1010 1140 0003 5822 3100 0000

 

W tytule przelewu proszę podać: "za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na okres ...(tydzień/miesiąc/rok) " oraz "Imię i Nazwisko"

 

Podstawa prawna:

Art. 90 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz.U.2020, poz.227 z póź.zm.)

Art.16. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz.U.2019, poz.1357 tekst jednolity)

 

2. pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydawane dla organizatora zawodów na prowadzenie połowów z brzegu albo armatora statku na prowadzenie połowów z jego statku:

Opłaty:

  • 500 zł za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla organizatora zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu na okres jednego miesiąca;
  • 11 zł za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla armatora statku na okres jednego miesiąca;
  • 42 zł za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla armatora na okres kolejnych 12 miesięcy.

 

W/w opłaty należy wnosić na konto Urzędu Miejskiego w Słupsku, na rachunek:

mBank

35 1140 1153 0000 2175 4200 1010

Podstwa prawna:

Art. 90 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz.U.2020,poz.277 z póź.zm.)

 

Nie ma  możliwości uiszczenia opłaty w formie znaków skarbowych ani gotówkowo lub bezgotówkowo na rzecz organów administracji rybołówstwa morskiego.

Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia podania, wniosku, itp., a uiszczenie jego w odpowiedniej wysokości podlega kontroli organu rozpatrującego sprawę, co za tym idzie konieczne jest złożenie potwierdzenia zapłaty przy złożeniu podania, wniosku, itp. Dowód uiszczenia zapłaty należy dołączyć do wniosku.

 

Do pobrania:

Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla armatora.[doc]

Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla organizatora zawodów.[doc]

Wzór raportu z połowów rekreacyjnych dla armatora.[doc]

Wzór raportu z połowów rekreacyjnych-organizator zawodów.[doc]

Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim.(Dz.U 2020,poz. 277) - tekst jednolity [pdf].

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego. ( Dz.U 2019, poz. 1357)[pdf]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego. (Dz.U 2020,poz 1528) [pdf]

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2019/1838 z dnia 30 października 2019 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2020 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/124 w odniesieniu do uprawnień do połowów w innych wodach.[pdf]- rozporzadzenie określa warunki prowadzenia połowów rekreacyjnych dorsza atlantyckiego w podrejonach ICES 22-26.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.[docx]


Zapraszamy wszystkie osoby prowadzące połowy rekreacyjne do wypełnienia formularza badania ankietowego, realizowanego przez Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy.

Ankieta wędkarska : http://mir.gdynia.pl/ankieta-wedkarska/


 

 

 

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku uruchomił nową stronę internetową. Jest ona dostępna pod adresem https://girm.gov.pl/