Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Komunikat MI dotyczący wysokości dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w 2020 r. oraz o terminie składania wniosków o przyznanie dodatkowych kwot połowowych        [ link do strony MI]ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2020/1579 z dnia 29 października 2020 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2021 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2020/123 w odniesieniu do uprawnień do połowów w innych wodach [pdf]Komunikat MGMiŻŚ dotyczący wysokości dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w 2020 r. oraz o terminie składania wniosków o przyznanie dodatkowych kwot połowowych.[pdf]ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r.w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego.[pdf]ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2019/1838 z dnia 30 października 2019 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2020 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/124 w odniesieniu do uprawnień do połowów w innych wodach.[pdf]ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1241 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie zachowania zasobów rybnych i ochrony ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 2019/2006, (WE) nr 1224/2009 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 i (UE) 2019/1022 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 894/97,(WE) nr 850/98, (WE) nr 2549/2000, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 812/2004 i (WE) nr 2187/2005.[pdf]Ogłoszenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródladowej w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw Rybołówstwa.[pdf]