Biuletyn Informacji Publicznej

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 139 000 euro, zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843) na "Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę dwóch statków inspekcyjno - kontrolnych"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15-04-2020r. pod numerem 2020/S 074-175926. Zawartość ogłoszenia zgodna jest w treści z art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych i znajduje się w linku poniżej pn.: Ogłoszenie o zamówieniu.

Termin składania i otwarcia ofert został ustalony na dzień 08-06-2020r. 

Ogłoszenie o zamówieniu

Sprostowanie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11-05-2020r. pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21-05-2020r. pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Jednolity europejski dokument zamówienia xml

Załącznik nr 2: Jednolity europejski dokument zamówienia pdf

Załącznik nr 3: Wzór umowy pdf

Załącznik nr 3: Wzór umowy z dnia 11-05-2020r. pdf

Załącznik nr 3: wzór umowy z dnia 12-05-2020r. pdf

Załącznik nr 4: Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 5: Wykaz osób wskazanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 6: Oświadczenie dotyczące grupy

Załącznik nr 7: Oświadczenie dotyczące uiszczania podatków, opłat lub składek na uzbezpieczenie społeczne lub zdrowotne

Załącznik nr 8: Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

Załącznik nr 9: Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

Załącznik nr 10: Opis statków

Załącznik nr 10: Opis statków z dnia 11-05-2020r.pdf

Załącznik nr 10: Opis statków z dnia 21-05-2020r. pdf

Identyfikator i klucz postępowania

Informacja dotycząca postępowania z dnia 17-04-2020r.

Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 21.04.2020 roku.pdf

Zapytanie i wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 23.04.2020 roku.pdf

Informacja o wpłynięciu pytań z dnia 05.05.2020r.pdf

Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 11.05.2020 roku.pdf

Interpretacja indywidualna dotycząca stawki VAT

Zapytanie i wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 12.05.2020r. pdf

Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 18.05.2020r. pdf

Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 20.05.2020r. pdf

Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 21.05.2020r. pdf

Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 29.05.2020r. pdf


 


 

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:5684
Treść wprowadził(a): Żołądek Anna, 2020-05-29 10:13:16
Treść wytworzył(a): Anna Żołądek, 2019-08-05 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2020-05-29 10:12:30