Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 139 000 euro, zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843) na "Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę dwóch statków inspekcyjno - kontrolnych"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15-04-2020r. pod numerem 2020/S 074-175926. Zawartość ogłoszenia zgodna jest w treści z art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych i znajduje się w linku poniżej pn.: Ogłoszenie o zamówieniu.

Termin składania i otwarcia ofert został ustalony na dzień 24-07-2020r. 

Ogłoszenie o zamówieniu

Sprostowanie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11-05-2020r. pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21-05-2020r. pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 01-06-2020r. pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12-06-2020r. pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23-06-2020r. pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08-07-2020r. pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach z dnia 08-07-2020r.

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Jednolity europejski dokument zamówienia xml

Załącznik nr 2: Jednolity europejski dokument zamówienia pdf

Załącznik nr 3: Wzór umowy pdf

Załącznik nr 3: Wzór umowy z dnia 11-05-2020r. pdf

Załącznik nr 3: wzór umowy z dnia 12-05-2020r. pdf

Załącznik nr 3: Wzór umowy z dnia 08-07-2020r. pdf

Załącznik nr 4: Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 5: Wykaz osób wskazanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 6: Oświadczenie dotyczące grupy

Załącznik nr 7: Oświadczenie dotyczące uiszczania podatków, opłat lub składek na uzbezpieczenie społeczne lub zdrowotne

Załącznik nr 8: Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

Załącznik nr 9: Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

Załącznik nr 10: Opis statków

Załącznik nr 10: Opis statków z dnia 11-05-2020r.pdf

Załącznik nr 10: Opis statków z dnia 21-05-2020r. pdf

Identyfikator i klucz postępowania

Informacja dotycząca postępowania z dnia 17-04-2020r.

Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 21.04.2020 roku.pdf

Zapytanie i wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 23.04.2020 roku.pdf

Informacja o wpłynięciu pytań z dnia 05.05.2020r.pdf

Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 11.05.2020 roku.pdf

Interpretacja indywidualna dotycząca stawki VAT

Zapytanie i wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 12.05.2020r. pdf

Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 18.05.2020r. pdf

Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 20.05.2020r. pdf

Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 21.05.2020r. pdf

Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 29.05.2020r. pdf

Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 01.06.2020r. pdf

Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 04.06.2020r. pdf

Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 10.06.2020r. pdf

Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 12.06.2020r. pdf

Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia z dnia 23.06.2020r. pdf

Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 01.07.2020r. pdf

Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 08.07.2020r. pdf

Wiążąca informacja stawkowa z dnia 02.07.2020r. pdf

Informacja z otwarcia ofert z dnia 24-07-2020r. pdf


 

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego, ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

" Kompleksowe ubezpieczenie mienia Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego

 

Miejsce i termin składania ofert: 76-200 Słupsk ul. Jana Pawła II 1 pok. 734, Sekretariat do dnia 12.08.2020r. do godz. 10:00.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 lipca 2020r. pod numerem 565913-N-2020. 
Zawartość ogłoszenia zgodna jest w treści z art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych i znajduje się w linku poniżej pn.:

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03-08-2020r. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 03-08-2020r.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4A - Wzór umowy dla zadania nr 1

Załącznik nr 4B- Wzór umowy dla zadania nr 2

Załącznik nr 4C - Wzór umowy dla zadania nr 3

Załącznik nr 4D - Wzór umowy dla zadania nr 4

Załącznik nr 5 - Informacja w zakresie grupy kapitałowej

Załacznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 - Wykaz pojazdów

Załącznik nr 7 - Wykaz pojazdów excel

Załącznik nr 8 - Wykaz miejsc, podmiotów i sum ubezpieczenia

Załącznik nr 9 - Wykaz jednostek pływających

Załącznik nr 9 - Wykaz wyposażenia jednostek pływających

Załącznik nr 10 - Opis lokalizacji

Załącznik nr 11 - Informacja o szkodowości

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 29-07-2020r.

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 03-08-2020r. 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 12-08-2020r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 


Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego, ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

" Ochrona i dozór statku KONTROLER-19 w porcie Władysławowo

Miejsce i termin składania ofert: 76-200 Słupsk ul. Jana Pawła II 1 pok. 734, Sekretariat do dnia 27.08.2020r. do godz. 09:00.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 sierpnia 2020r. pod numerem 575836-N-2020. 
Zawartość ogłoszenia zgodna jest w treści z art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych i znajduje się w linku poniżej pn.:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załacznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3: Oświadcenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4: Wzór umowy

Załącznik nr 5: Wzór wykazu wykonanych usług

Załącznik nr 6: Informacja w zakresie grupy kapitałowej

Informacja z otwarcia ofert z dnia 27-08-2020r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej

Ponowne zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej