Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku


Przetarg nieograniczony na dostawę o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 139 000 euro, zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843) na "Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę dwóch statków inspekcyjno - kontrolnych"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku uruchomił nową stronę internetową. Jest ona dostępna pod adresem https://girm.gov.pl/