Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku

POLITYKA PRYWATNOŚCI WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 

W związku z naszą działalnością, szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby każdy z odwiedzających stronę www, wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Słupsku w niniejszej Polityce Prywatności określa zasady zbierania i przechowywania danych osobowych oraz informacji uzyskanych za pośrednictwem plików cookies i dzienników logów.

1. Administrator danych osobowych

    1.1 Administratorem Państwa danych osobowych jest Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku, przy ul. Jana Pawła II 1.
    1.2 Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
           - listownie: ul. Jana Pawła II 1 ,76-200 Słupsk
           - za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@girm.gov.pl

2. Inspektor ochrony danych

     Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Kariota Blicharska, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych     osobowych pod adresem e-mail: iodo@girm.gov.pl

3. Cele i podstawy przetwarzania

    3.1 Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z:
           - wyrażoną przez Państwa zgodą [art. 6 ust 1 lit a RODO]
           - realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c RODO]
           - wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi 
             [art. 6 ust. 1 lit. e RODO]
          - wypełnianiem przez Administratora obowiązków w dziedzinie prawa pracy, ochrony socjalnej [art. 9 ust 2 lit b RODO]
          - dochodzeniem lub obroną przez roszczeniami [art. 9 ust 2 lit f RODO]
          - prowadzeniem postępowań egzekucyjnych w administracji [art. 9 ust 2 lit g RODO].

4. Odbiorcy danych osobowych

     Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku      na mocy przepisów prawa, którym Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego Państwa wniosek przekazał.

    Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń korespondencji oraz inne     podmioty, z którymi Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego zawarł umowy o współpracy.

5. Sposób zbierania danych osobowych

    5.1 Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zebrane:
       - bezpośrednio od osoby, w celu niezbędnym do wydania pozwoleń, prowadzenia kontroli i postępowań w trybie administracyjnym oraz prowadzenia          postępowań egzekucyjnych w administracji
       -  za pośrednictwem poczty elektronicznej, korespondencji papierowej
       -  przez Ministra właściwego ds. rybołówstwa, Państwową Straż Rybacką, Społeczną Straż Rybacką, Straż Graniczną, Inspekcję Weterynaryjną,                      Inspekcję Transportu Drogowego, Policję, straż gminą oraz inne podmioty administracji morskiej i udostępnione w celu sprawowania władzy publicznej
       - za pośrednictwem plików cookies własnych:

        (1) nazwa domeny
        (2) typ przeglądarki
        (3) typ systemu operacyjnego
        (4) lokalizacja użytkownika
        (5) rodzaj urządzenia

    - w wyniku zapytań kierowanych do serwera:

      (1) publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie
      (2) czas nadejścia zapytania
      (3) informacje o przeglądarce użytkownika
      (4) informacje o błędach

6. Mechanizm cookies na stronie internetowej GIRM

   6.1 Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, poprzez dopasowanie zawartości stron internetowych do Państwa preferencji, rozpoznania urządzenia, lokalizacji.
   6.2 Nie wykorzystujemy plików cookies do pozyskiwania informacji o użytkowniku serwisu ani śledzenia nawigacji.
   6.3 Nie przekazujemy za pośrednictwem plików cookies żadnych informacji do strony trzeciej.

7. Zbieranie danych w dziennikach logów

Zgodnie z przyjętą praktyką przechowujemy zapytania kierowane do naszego serwera w związku z przeglądaniem strony internetowej. Dane zapisane w dzienniku logów są danymi niezidentyfikowanymi, ponieważ nie można przypisać ich konkretnej osobie. Dane są zbierane i podlegają analizie w celu zapewnienia poprawnego działania strony i eliminacji błędów.

8. Monitoring

Celem prowadzenia monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w obszarze, w którym mieszczą się Biura Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia.

   8.1 Prowadzimy monitoring wizyjny z zapisem obrazu, który dostępny jest przez okres 30 dni. W niektórych sytuacjach czas przechowywania może się            wydłużyć maksymalnie do 60 dni i uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku.
   8.2 Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:
      - budynki, w których mieszczą się biura Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego [wejście/wyjście z budynku lub pomieszczeń biurowych,                      korytarze]
      - obszar wokół budynków [ciągi komunikacyjne, chodniki, parkingi]
   8.3 Obszar objęty monitoringiem został oznaczony piktogramami oraz udostępnione zostały informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.


9. Czas przechowywania danych osobowych

   9.1 do czasu wycofania przez Państwo udzielonej zgody
   9.2 przez okres konieczny do załatwienia sprawy
   9.3 w przypadku plików cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki

10. Prawa osób, których dane dotyczą

   10.1 Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

       -  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
       -  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie                danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej
       - prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
       - prawo wniesienia skargi do Prezes UODO [na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa]

11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest:

   11.1 dobrowolne, gdy odwiedzacie Państwo witrynę www a ich zakres zależy wyłącznie od ustawień przeglądarki
   ​11.2 wymogiem wynikającym z przepisów prawa i jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia wniosku, wydania pozwolenia, zawarcia umowy a                      konsekwencją nie podania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku, wydania pozwolenia, odpowiedzi na zapytanie lub zawarcie umowy.

12. Bezpieczeństwo danych

   12.1 połączenie pomiędzy serwerem Administratora a Państwa urządzeniem końcowym [komputer, telefon, tablet] zostało zabezpieczone za pomocą                protokołu SSL
   12.2 Administrator wdrożył celem zapewnienia bezpieczeństwa informacji zabezpieczenia techniczne i organizacyjne przewidziane prawem.

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku uruchomił nową stronę internetową. Jest ona dostępna pod adresem https://girm.gov.pl/