Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku

UWAGA !!! COVID-19 awaryjna procedura wstępnego przedstawiania skanów świadectw połowowych.[doc]

Podstawowe Informacje

 

W dniu 01 stycznia 2010 r. weszły w życie unijne przepisy dotyczące zapobiegania połowom nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym. Związane są one m. in. z importem produktów rybołówstwa z państw trzecich, oraz eksportem i re-eksportem takich produktów do państw trzecich.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi przepisami i przewodnikiem (ostatnia pozycja):

„Podręcznik nt. praktycznego stosowania rozporządzenia 1005/2008” [europa.eu]

Informacje dodatkowe:

 • Wykaz Państw Trzecich, z których możliwy jest import produktów rybołówstwa – stan na 14.05.2018 r. [europa.eu]
 • Wykaz portów UE wyznaczonych dla importu produktów rybołówstwa – stan na 03.02.2018 r. [europa.eu]
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 202/2011 z dnia 01 marca 2011 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 w zakresie definicji produktów rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2009 w zakresie wzorów formularzy uprzedniego powiadomienia, poziomów referencyjnych dla inspekcji w portach oraz uznanych systemów dokumentacji połowowej w regionalnych organizacjach ds. rybołówstwa

Wyjaśnienia, uzupełnienia i szczegółowe informacje dotyczące przepisów można znaleźć na dedykowanej stronie Komisji Europejskiej [europa.eu]

 

Import produktów rybołówstwa – porty w Gdańsku i w Gdyni.

Aby usprawnić współpracę miedzy GIRM  Ośrodek Zamiejscowy w Gdyni a importerami i agentami celnymi, podajemy najważniejsze informacje dotyczące zatwierdzania świadectw połowowych w przypadku importu produktów rybołówstwa z państw trzecich.

W przypadku pytań, na które nie znajdą Państwo odpowiedzi na naszej stronie lub stronie KE, prosimy o kontakt:
tel.: +48 58 669-83-09
e-mail: import.gdynia@girm.gov.pl

 

Akceptowanie świadectw połowowych:
poniedziałek – piątek, w godz. 08:00 – 14:30 pok. 404 (oprócz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy)

 

Procedura Akceptowania Świadectw Połowowych

 

W celu uzyskania potwierdzenia świadectwa połowowego należy:

 1. W przypadku ładunków skonteneryzowanych – przesłać do GIRM  Ośrodek Zamiejscowy w Gdyni (na adres emailowy: import.gdynia@girm.gov.pl, w temacie wiadomości podając numer (numery) kontenera (kontenerów)) CZYTELNE skany odpowiednich dokumentów – na co najmniej 3 (trzy) dni robocze przed przybyciem statku z kontenerem (kontenerami) do portu wyładunku:
 1. w przypadku importu bezpośredniego (połów, ew. przerób i eksport z tego samego kraju)
  • oryginał świadectwa połowowego (z ew. załącznikami),
  • ​świadectwo zdrowia,
  • konosament,
  • ewentualne inne dokumenty, o które poprosi osoba sprawdzająca.
 2. w przypadku importu pośredniego bez przetworzenia produktu (z innego kraju trzeciego niż państwo bandery):
  • oryginał świadectwa połowowego (z ew. załącznikami),
  • oryginały dokumentów zgodnych z art. 14 (1) rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008,
  • świadectwo zdrowia,
  • konosament,
  • ewentualne inne dokumenty, o które poprosi osoba sprawdzająca.
 3. w przypadku importu pośredniego z przetworzeniem produktu w innym państwie niż państwo bandery:
  • kopia świadectwa połowowego (z ew. załącznikami) lub (w przypadku przetworzenia całości produktu z danego świadectwa połowowego) oryginał świadectwa połowowego,
  • oryginał oświadczenia (oświadczeń) przetwórcy zgodnych z art. 14 (2) rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 (tzw. Annex IV),
  • świadectwo zdrowia,
  • konosament,
  • ewentualne inne dokumenty, o które poprosi osoba sprawdzająca.
 4. w przypadku importu pośredniego – więcej niż jeden pośrednik:
  • świadectwo połowowe (z ew. załącznikami),
  • oryginał oświadczenia (oświadczeń) przetwórcy zgodnych z art. 14 (2) rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 (tzw. Annex IV) (jeśli ma zastosowanie),
  • oryginały dokumentów zgodnych z art. 14 (1) rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 (jeśli ma zastosowanie),
  • świadectwo zdrowia,
  • konosament,
  • dokumenty potwierdzające transport ryby miedzy pośrednikami: konosamenty, świadectwa zdrowia, dokumenty tranzytowe, oświadczenia przetwórcy, dokumenty wyładunkowe – w przypadku wyładunku poza państwem bandery.

Dodatkowo, w wymagających tego przypadkach, wszystkie powyższe listy mogą zostać rozszerzone o inne dokumenty, w tym: faktury, dokumenty przekazania/przejęcia, dokumenty transportowe.

Skompletowanie ww. dokumentów ma udowodnić, że ryba mająca zostać dopuszczona do obrotu na terenie UE, jest w istocie tą, na która wystawiono świadectwo połowowe.

1.2 W przypadku wyładunku produktów rybołówstwa bezpośrednio ze statku rybackiego (lub statku spełniającego definicję statku rybackiego) – przesłać do GIRM  Ośrodek Zamiejscowy w Gdyni (na adres e-mail: import.gdynia@girm.gov.pl, w temacie wiadomości podając nazwę jednostki i datę przybycia do portu wyładunku) CZYTELNE skany odpowiednich dokumentów – na co najmniej 3 (trzy) dni robocze przed przybyciem statku do portu wyładunku:

 • oryginał świadectwa połowowego/świadectw połowowych (z ew. załącznikami),
 • oryginał oświadczenia (oświadczeń) przetwórcy zgodnych z art. 14 (2) rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 (tzw. Annex IV) (jeśli ma zastosowanie),
 • oryginały dokumentów zgodnych z art. 14 (1) rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 (jeśli ma zastosowanie),
 • świadectwo zdrowia (jeśli ma zastosowanie),
 • konosament,
 • dokumenty potwierdzające transport ryby miedzy pośrednikami (jeśli mają zastosowanie),
 • ewentualne inne dokumenty, o które poprosi osoba sprawdzająca.

Dodatkowo, na co najmniej 4 godziny przed wyładunkiem, należy przesłać deklarację
przed-wyładunkową/przed-przeładunkową (art. 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008).

2. Po uzyskaniu potwierdzenia, że przesłane dokumenty spełniają wymogi przepisów, należy zgłosić się w siedzibie  GIRM  Ośrodek Zamiejscowy w Gdyni (Gdynia, ul. Śląska 53, pok. 404) celem umożliwienia zaakceptowania (tj. podbicia) odpowiednich świadectw połowowych. Należy pamiętać o poprawnym wypełnieniu deklaracji importera przed dostarczeniem dokumentów do Inspektoratu.

UWAGA!!!
Dane umieszczane w sekcji 11 świadectw połowowych muszą być danymi właściwego importera.
Pieczątka importera, przystawiana w sekcji 11 świadectw połowowych, musi mieć inny kolor tuszu niż czarny, szary lub czerwony.
Kod produktu, wpisywany w sekcji 11 świadectw połowowych, musi mieć co najmniej 6 (sześć) cyfr.

 

 

 

 

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku uruchomił nową stronę internetową. Jest ona dostępna pod adresem https://girm.gov.pl/