Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku

UWAGA !!! COVID-19 awaryjna procedura wstępnego przedstawiania skanów świadectw połowowych.[doc]

INFORMACJE PODSTAWOWE DLA IMPORTERÓW I PODMIOTÓW ICH OBSŁUGUJĄCYCH

W dniu 01 stycznia 2010 r. weszły w życie unijne przepisy dotyczące zapobiegania połowom nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym. Nakładają one szereg obowiązków na ww. podmioty, zgodnie z rozporządzeniem podstawowym:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999

oraz przepisem wykonawczym:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania.

Szereg porad praktycznych zawiera „Podręcznik nt. praktycznego stosowania rozporządzenia 1005/2008” [europa.eu]. Ponadto ważne informacje zawarte są w następujących przepisach UE:

 • Wykaz Państw Trzecich, z których możliwy jest import produktów rybołówstwa – stan na 14.05.2018 r. [europa.eu]
 • Wykaz portów UE wyznaczonych dla importu produktów rybołówstwa – stan na 03.02.2018 r. [europa.eu]
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 202/2011 z dnia 01 marca 2011 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 w zakresie definicji produktów rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2009 w zakresie wzorów formularzy uprzedniego powiadomienia, poziomów referencyjnych dla inspekcji w portach oraz uznanych systemów dokumentacji połowowej w regionalnych organizacjach ds. rybołówstwa

Wyjaśnienia, uzupełnienia i szczegółowe informacje dotyczące przepisów można znaleźć na dedykowanej stronie Komisji Europejskiej [europa.eu].

Przepisy krajowe, których nieprzestrzeganie grozi sankcjami administracyjnymi:

Agenci (maklerzy) okrętowi zobowiązani są do dokonywania pisemnych zgłoszeń przewidzianych w § 16.3 Zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie „Przepisy Portowe”  http://www.ums.gov.pl/po/2013/Zarz_3_2013.pdf , z zastrzeżeniem, że adresatem przekazywanych informacji jest obecnie Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Słupsku. Uwaga: przekazywanie informacji jest obowiązkowe również w odniesieniu do statków rybackich (w tym statków towarowych przystosowanych do przewozu produktów rybołówstwa) zgłaszających przybycie do portów polskich w celach innych niż na wyładunek (remonty, bunkrowanie, po zaopatrzenie, na wymianę załogi).

 

PRZYWÓZ PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA DROGĄ MORSKĄ PRZEZ PORTY SZCZECIN I ŚWINOUJSCIE.[1]

Zasady postępowania dotyczące obiegu świadectw połowowych pomiędzy importerami produktów rybołówstwa, Ośrodkiem Zamiejscowym w Szczecinie[2] Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Słupsku (dalej – „Ośrodek Zamiejscowy”) i organami celnymi w celu ich weryfikacji i objęcia procedurą celną.

 

 1. Przedstawianie w oryginale świadectwa połowowego w celu przeprowadzenia procedury weryfikacyjnej i dokonania zgłoszenia celnego w Oddziałach Celnych IC w Szczecinie.

 

 1. Zatwierdzone przez organ państwa bandery (pole 9) świadectwo połowowe po uzupełnieniu przez importera pola 11 – „Deklaracja przywozowa” przedstawiane jest w Ośrodku Zamiejscowym celem przeprowadzenia jego weryfikacji. Importer (zgłaszający) informuje wyznaczonego pracownika Ośrodka Zamiejscowego o planowanym miejscu złożenia zgłoszenia celnego. W przypadku dysponowania przez importera tylko kopią świadectwa połowowego, której towarzyszy uwiarygodnione urzędowo oświadczenie zakładu przetwórczego umiejscowionego w innym kraju trzecim niż państwo bandery statku dokonującego połowów organizmów morskich wymienionych w świadectwie połowowym,  importer przedkłada w Ośrodku Zamiejscowym oryginał takiego oświadczenia i czytelną kopię świadectwa połowowego, na której importer lub upoważniony przez niego agent dokonuje wymaganych wpisów.
 2. Po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji oraz po dokonaniu właściwych adnotacji w polu 12 – „Kontrola przywozu”, Ośrodek Zamiejscowy potwierdza za zgodność z oryginałem kopię zweryfikowanego świadectwa. Oryginał świadectwa połowowego lub, gdy ma to zastosowanie – kopia świadectwa połowowego wraz z oryginałem oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 - pozostaje w posiadaniu Ośrodka Zamiejscowego, gdzie jest przechowywany przez wymagany przepisami okres czasu.
 3. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Ośrodek Zamiejscowy wydawana jest importerowi (zgłaszającemu), który przedstawia ją w Oddziale Celnym IC w Szczecinie wraz z złożeniem zgłoszenia celnegoNa wniosek importera, Ośrodek Zamiejscowy przekazuje skan zweryfikowanego świadectwa zgodnie z procedurą  określoną w pkt II.2.

 

II Przesyłanie drogą elektroniczną świadectwa połowowego w celu przeprowadzenia procedury  weryfikacyjnej i dokonania zgłoszenia celnego w Oddziałach Celnych IC w Szczecinie.

 

 1. Zatwierdzone przez organ państwa bandery (pole 9) świadectwo połowowe lub – gdy ma to zastosowanie – również oświadczenie, o którym mowa w cz. I pkt 1, po uzupełnieniu przez importera na świadectwie pola 11 – „Deklaracja przywozowa”, po dokonaniu skanu przesyłany jest pocztą elektroniczną jako wiadomość zaopatrzona w podpis elektroniczny (upoważnionej osoby) Ośrodkowi Zamiejscowemu celem przeprowadzenia jego weryfikacji. Ponadto importer (zgłaszający) informuje w jakim oddziale celnym będzie obejmował produkty rybołówstwa procedurą celną. W przypadku obejmowania procedurami celnymi produktów rybołówstwa objętych jednym świadectwem w różnych oddziałach celnych, importer wskazuje ilości i rodzaje produktów jakie odpowiednio będą obejmowane procedurami w danym oddziale celnym.
 2. Po przeprowadzeniu pomyślnej weryfikacji oraz po dokonaniu właściwych adnotacji w polu 12 – „Kontrola przywozu”, Ośrodek Zamiejscowy wykonuje skan zweryfikowanego świadectwa połowowego i przesyła go drogą elektroniczną importerowi (zgłaszającemu) oraz do oddziału celnego wskazanego przez importera. Świadectwo połowowe stanowiące podstawę do wykonania skanu (zweryfikowany oryginał)  pozostaje w posiadaniu Ośrodka Zamiejscowego. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ostatnim zdaniu pkt 1, oddziały celne otrzymują zadeklarowaną przez importera informację o podziale przesyłki.
 3. W oddziale celnym otrzymany skan zweryfikowanego świadectwa połowowego stanowi załącznik do zgłoszenia celnego. W przypadku gdy świadectwo połowowe dotyczy całości produktów rybołówstwa zgłoszonych do procedury celnej nie należy drukować skanu świadectwa połowowego, lecz przechowywać go w specjalnie utworzonym katalogu w oddziale celnym z odpowiednią adnotacją jakiego zgłoszenia dotyczy (nr zgłoszenia celnego). W przypadku, gdy świadectwo dotyczy kilku przesyłek zgłaszanych w odrębnych zgłoszeniach celnych należy dodatkowo sporządzić wydruk takiego świadectwa, które następnie powinno podlegać saldowaniu przez oddział celny.
 4. W przypadkach losowych kiedy np. objęcie procedurą celną produktów rybołówstwa nie może zostać dokonane w deklarowanym przez importera oddziale celnym (do którego Ośrodek Zamiejscowy przekazał skan świadectwa połowowego), oddział celny wskazany przez importera przekazuje skan świadectwa połowowego oraz inne istotne informacje oddziałowi celnemu, w którym faktycznie ma nastąpić objęcie procedurą celną produktów rybołówstwa.

 

III. Adres poczty elektronicznej Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie.

     

Korespondencja dotycząca potwierdzania świadectw połowowych powinna być kierowana równolegle na niżej wskazane adresy e-mail:

iuu-szczecin@girm.gov.pl

bogdan.trocha@girm.gov.pl 

    IV. Adresy poczty elektronicznej portowych Oddziałów Celnych Izby Celnej w Szczecinie.

Nazwa oddziału celnego

Adres poczty elektronicznej

OC Nabrzeże Łasztownia

oc.lasztownia@szc.mofnet.gov.pl

OC w Świnoujściu

oc.swinoujscie@szc.mofnet.gov.pl

OC w Szczecinie

oc.szczecin@szc.mofnet.gov.pl

OC  w Kołobrzegu

oc.kolobrzeg@szc.mofnet.gov.pl

 

INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku pytań, na które nie znajdą Państwo odpowiedzi na tej stronie lub stronie KE, prosimy o kontakt:
tel.: 91 4322556 lub 517612260
e-mail: iuu-szczecin@girm.gov.pl

Godziny pracy biura Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie: 07:00 – 15:00. 

Przyjmowanie interesantów w sprawach związanych z rozpatrywaniem świadectw połowowych:
poniedziałek – piątek, w godz. 08:00 – 14:30.

 

 


[1] W przypadku przywozu środkami transportu innymi niż statki (przez lądowe przejścia graniczne) świadectwa połowowe należy przedstawiać do odprawy w Departamencie Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej niezależnie od tego, że miejscem odprawy celnej jest Szczecin czy Świnoujście.

[2] Siedziba Ośrodka Zamiejscowego znajduje się pod adresem: ul. Storrady-Świętosławy 1A lok. 301, 71-602 Szczecin.

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku uruchomił nową stronę internetową. Jest ona dostępna pod adresem https://girm.gov.pl/