Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

       Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego.


Opłaty:

Opłata w wysokości 100 zł za wydanie specjalnego zezwolenia połowowego.
Opłata w wysokości 50 zł za zmianę specjalnego zezwolenia połowowego.

      W/w opłaty należy wnosić na konto Urzędu Miejskiego w Słupsku

 

Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk:

35 1140 1153 0000 2175 4200 1010

W tytule przelewu proszę podać: "za wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na jednostkę ......" oraz "Imię i Nazwisko" armatora jednostki


Miejsce złożenia:

  • Zachodnie wody wewnętrzne:

Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego
71-602 Szczecin
ul. Storrady-Świętosławy 1A, lok.301

  • Wschodnie wody wewnętrzne:

Ośrodek Zamiejscowy w Gdyni Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego

81-304 Gdynia
ul. Śląska 53Termin odpowiedzi:

Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego składa się do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, na który ma zostać wydane specjalne zezwolenie połowowe.

Minister właściwy do spraw rybołowstwa określa corocznie w drodze rozporządzenia sposób i warunki wykorzystania ogólnej kwoty połowowej, dzięki któremu określa się kwotę połowową armatorowi na statek rybacki wpisaną w specjalnym zezwoleniu połowowym.

Tryb odwoławczy:

Wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie za pośrednictwem Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (zob. art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

Podstawa prawna:

Art. 41 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. 2020, poz. 277 z póź. zm.).